Klauzula informacyjna dla osób zakładających konto użytkownika
oraz zlecających analizy

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany przepisem art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przekazuje następujące informacje:
1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy iod@amu.edu.pl.
3. Cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu założenia konta użytkownika w Laboratorium Technik Biologii Molekularnej oraz w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
4. Podstawa prawna
Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie danych osobowych – założenie konta użytkownika oraz art. 6 ust. 1 lit. b, czyli realizacja umowy w związku ze zleceniem i realizacją zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych uniemożliwi założenie konta użytkownika i zlecenie usługi.
5. Kategorie przetwarzanych danych
Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: (1) Dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, stanowisko, funkcja; (2) Dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny.
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania usunięcia konta użytkownika. W przypadku realizacji zamówienia, przez okres niezbędny do zlecenia i wykonania analizy, a po jej zakończeniu, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury, rozwiązanie umowy etc. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu ustalania lub dochodzenia przez Administratora roszczeń w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy ich przedawnienia.
7. Przekazywanie danych osobowych
Dane mogą być przekazywane odbiorcom oraz innym podmiotom prawnym w celu realizacji umowy lub jeżeli wymaga tego przepis obowiązującego prawa lub jeżeli Administrator posiada inną podstawę prawną. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
8. Przekazywanie danych do Państw trzecich
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Przysługujące prawa
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 15 RODO,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 16 RODO,
  3. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  4. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).
10. Przetwarzanie w sposób zautomatyzowany
Charakter przetwarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO.
Regulamin | Polityka Prywatności | Deklaracja dostępności | © LTBM
Created my free logo at LogoMakr.com | Icons made by Eucalyp from www.flaticon.com