Regulations of the Molecular Biology Techniques
Laboratory, Adam Mickiewicz University, Poznań

Poznań, 2020-06-22, v01

1.
Regulamin dotyczy usług wykonywanych przez Laboratorium Technik Biologii Molekularnej (LTBM) zwane w dalszej części Regulaminu Wykonawcą na rzecz Bezpośredniego Zleceniodawcy lub Płatnika faktury zwanego w dalszej części Regulaminu Zamawiającym. Wykonawca i Zamawiający zwani dalej łącznie Stronami.
2.
Podstawą wykonania analiz przez Wykonawcę jest złożenie zamówienia przez Zamawiającego, zawierające wskazania co do rodzaju zlecanej analizy, liczby próbek materiału, które mają zostać poddane analizie oraz dokładnych ich oznaczeń.
3.
Zamawiający przed złożeniem pierwszego zamówienia jest zobowiązany do założenia konta użytkownika u Wykonawcy poprzez pobranie ze strony http://wptbm.amu.edu.pl/formularze/ odpowiedniego formularza i przesłanie wypełnionego formularza drogą mailową na adres amuseq@amu.edu.pl. Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Wykonawcy.
4.
Zamówienie, o którym mowa w pkt 2 Zamawiający składa drogą elektroniczną na stronie http://seq.wptbm.amu.edu.pl/Account/Login oraz dostarcza niezbędne próby do wykonania analizy w LTBM, na adres ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań. Koszty doręczenia prób ponosi Zamawiający.
5.
Wykonawca niezwłocznie po sprawdzeniu zgodności zamówienia z dostarczonymi próbami zobowiązany jest potwierdzić w formie elektronicznej fakt przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku niezgodności czas realizacji zamówienia może się wydłużyć.
6.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wyników analiz najpóźniej w terminie 4 (czterech) dni roboczych od dnia doręczenia mu prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia wraz z próbami do analizy.
7.
Wyniki analiz przekazywane będą przez Wykonawcę w formie elektronicznej na konto Zamawiającego na serwerze Wykonawcy, na którym będą dostępne przez okres 30 (trzydziestu) dni.
8.
W przypadku braku możliwości dochowania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w pkt 6, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego w drodze korespondencji e-mail przesłanej na adres wskazany w formularzu założenia konta. Wykonawca określi przyczynę opóźnienia oraz nowy termin wykonania zamówienia.
9.
W przypadku, gdy po doręczeniu Zamawiającemu wyników analizy, którakolwiek ze Stron stwierdzi fakt nieprawidłowego wykonania zlecenia, Strona ta niezwłocznie, wskazując przyczynę oraz rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości, powiadomi o tym fakcie drugą stronę w drodze korespondencji e-mail przesłanej na adres seq@amu.edu.pl i adres Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do ponownego wykonania Analizy na własny koszt niezwłocznie po stwierdzeniu błędu po jego stronie. W przypadku konieczności dostarczenia nowej próbki materiału do przeprowadzenia ponownej analizy, koszty doręczenia ponosi Zamawiający.
10.
Zamawiający zobowiązany jest do zgłaszania uwag dotyczących nieprawidłowego wykonania zlecenia w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wyników analiz na adres mailowy seq@amu.edu.pl lub telefonicznie +48 61 829 5736.
11.
Łączna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest ustalana po zakończeniu wykonania zlecenia.
12.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę wynagrodzenia, o której mowa w pkt 11 powyżej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze.

13.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań jakie muszą spełniać próby przygotowane do analizy oraz zasad wykonywania analiz są zamieszczone na stronie http://wptbm.amu.edu.pl/faq/.

14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Created my free logo at LogoMakr.com | Icons made by Eucalyp from www.flaticon.com